Categories

Delivery

Delivery

Fast delivery

Gwarancja

Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją jakości producenta.
Na wszystkie sprzedawane urządzenia gwarantujemy terminowo podany przez producenta serwis. Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnej gwarancji jest faktura VAT lub paragon. Gwarancją nie jest objęte normalne zużycie elementów eksploatacyjnych oraz uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użycia.
Urządzenia, które wymagają serwisu lub naprawy gwarancyjnej Klient przesyła na koszt własny.
Dodatkowo wszystkie produkty firmy MDT posiadają hologram, potwierdzający zakup produktu za pośrednictwem firmy Dystron s.c., który wraz z fakturą VAT uprawnia do korzystania z bezpłatnej gwarancji.

Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Dystron s.c.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami DYSTRON S.C. i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Dystron s.c. i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.